Betalingsvoorwaarden

–    Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut.

–    De cliënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de cliënt of namens de patiënt verleende diensten. Het is voor de behandelend fysiotherapeut niet altijd goed na te gaan hoeveel u van de verzekeraar vergoed krijgt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het nazien van de vergoeding door zijn/haar zorgverzekeraar.

–    Twee behandelingen op één dag door twee verschillende fysiotherapeuten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. De cliënt is hiervoor zelf verantwoordelijk, dus als de cliënt hiervoor kiest wordt een van de twee behandelingen bij hem/haar in rekening worden gebracht. Let op dit geldt ook voor mensendieck therapie, handtherapie, bekkenfysiotherapie etc. Bij twijfel vraag het aan uw behandelend fysiotherapeut.

–    Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

–    Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

–    Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

 

Maatschap Goudeket

17-12-2020

 

 

Maatschap Goudeket