Huisregels

 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet te melden. U kunt in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u op de afgesproken tijd ophalen.
 • Neem, óók wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afspraakkaartje mee. De therapeut kan daar dan de volgende afspraak op invullen. Indien wij uw email en/of gsm- nummer hebben, krijgt u ook de afspraken via de mail en /of SMS.
 • Met alle grote zorgverzekeraars hebben wij afspraken gemaakt. Vraag bij twijfel even na bij uw fysiotherapeut. We declareren dan rechtstreeks bij de zorgverzekeraars binnen de geldende polisvoorwaarden. Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie krijgt u een rekening met de voor de praktijk geldende tarieven. Deze zijn in de wachtkamer en elke behandelruimte te vinden. Ze staan ook op onze website.
 • Wij vragen van u als patiënt dat u algemeen geldende persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.
 • Wij vragen cliënten zich te gedragen volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verzoeken de praktijk te verlaten.
 • In de praktijk is het een goed gebruik dat minder valide cliënten met voorrang een zitplaats krijgen.
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van cliënten, laat dus niet onbeheerd uw spullen achter.
 • Wij vragen u uw fiets of auto zodanig te parkeren dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen
 • Lectuur in de wachtruimte is eigendom van de praktijk en mag niet meegenomen worden.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel, de BHV-er of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • De praktijk handelt volgens de volgende wet- en regelgevingen; Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO),Wet Kwaliteit , klachten en geschillen zorg (WKKGZ), Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG), Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb) en de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). Het burgerservicenummer (BSN) wordt gebruikt voor de identificatie van de patiënt. Alle zorgverleners, aanbieders, indicatieorganen en verzekeraars zijn verplicht om bij alle vormen van communicatie (zowel zorginhoudelijk als financieel-administratief) dat nummer te vermelden. Zowel direct als indirect zien deze wetten toe op het borging van de privacy.
 • In het kader van bovengenoemde wetgeving op de privacy (AVG) informeren wij u, dat wij voor onze praktijkvoering de statussen van cliënten van collega’s in mogen zien. Dit is puur voor overname van cliënten en voor kwaliteitsdoeleinden. De statussen zullen, zoals vastgelegd is in de AVG-wet, 20 jaar na de laatste behandeldatum bewaard worden. Als u hiermee niet akkoord gaat, vragen wij u dat te melden bij uw behandelend fysiotherapeut.

 

Maatschap Goudeket

17-11-2020